ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બાેર્ડ દ્વારા આગામી માર્ચ-2019માં લેવાનારી ધોરણ-10, ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહ અને ધોરણ-12 સાયન્સની પરીક્ષાનાે કાર્યક્રમ આજે બાેર્ડ દ્વારા સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. બાેર્ડની પરીક્ષાઆે તા.7મી માર્ચથી શરૂ થશે અને તા.23મી માર્ચના રોજ પૂર્ણ થશે. માર્ચ-2018ની પરીક્ષા તા.12 માર્ચથી શરૂ થઇ હતી. એટલે કે, આ વખતે બાેર્ડની પરીક્ષા પાંચ દિવસ વહેલા શરૂ થવાની છે. બાેર્ડની પરીક્ષા માટે અત્યારસુધીમાં કુલ મળી, 17 લાખ વિદ્યાથીૅઆે નાેંધાઇ ચૂકયા છે અને હજુ ધોરણ-10 અને 12ના વિદ્યાથીૅઆેની નાેંધણીની કાર્યવાહી ચાલુ હોઇ આ આંકડો વધશે તેમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. ગઇ વખતે ધોરણ-12 સાયન્સમાં પ્રથમ વખત સેમેસ્ટર સીસ્ટમ વગર બાેર્ડ દ્વારા પરીક્ષા લેવામાં આવનાર છે, તે નાેંધનીય હતું. આ અંગે પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બાેર્ડ દ્વારા આગામી માર્ચ-2019 માં લેવાનારી ધોરણ-10, ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહ અને ધોરણ-12 સાયન્સની પરીક્ષાનાે સત્તાવાર કાર્યક્રમ વિદ્યાથીૅઆે અને વાલીઆેના આગાેતરા આયોજનને ધ્યાનમાં રાખી આજરોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતાે. ગત વષેૅ સાૈપ્રથમવાર ધોરણ-12 સાયન્સની પરીક્ષા સેમેસ્ટર સીસ્ટમ વિના યોજાઇ હતી. ધોરણ-12 સાયન્સની પરીક્ષા તા.7મી માર્ચથી શરૂ થશે અને તા.23મી માર્ચ,2019ના રોજ પૂર્ણ થશે. સાયન્સની પરીક્ષા દરમ્યાન મહત્વના પેપરો વચ્ચે એક દિવસ રજા આપવાની પરંપરા બાેર્ડ દ્વારા આ વખતે પણ જાળવી રાખવામાં આવી છે. સાયન્સમાં પ્રથમ વિજ્ઞાનના ત્રણ વિષયની પરીક્ષા લેવાશે અને છેલ્લુ પેપર અંગ્રેજી(પ્રથમ અને દ્વિતીય ભાષા)નું રાખવામાં આવ્યું છે. આ જ પ્રકારે ધોરણ-10ની પરીક્ષા પણ તા.7મી માર્ચથી શરૂ થશે અને તા.19મી માર્ચના રોજ પૂર્ણ થશે. ધોરણ-10ની પરીક્ષામાં પણ મહત્વના વિષયોની પરીક્ષામાં વિદ્યાથીૅઆેને બે દિવસનાે ગેપ આપવામાં આવ્યો છે. જયારે ધોરણ-10ના સાૈથી અઘરા મનાતા ગણિત વિષયના પેપર માટે વિદ્યાથીૅઆેને આ વખતે બે દિવસના ગેપનાે ફાયદો આપવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા પણ તા.7મી માર્ચથી જ શરૂ થશે પરંતુ તે સાૈથી છેલ્લે એટલે કે, તા.23મી માર્ચના રોજ પૂર્ણ થશે. વિષયોની સંખ્યા વધુ હોવાથી ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા મોડે સુધી ચાલવાની છે. બાેર્ડની પરીક્ષા માટે ધોરણ-10માં 11 લાખ આસપાસ જેટલા વિદ્યાથીૅઆે નાેંધાયા છે, ગત પરીક્ષામાં ધોરણ-10ના 11.06 લાખ વિદ્યાથીૅઆે નાેંધાયા હતા. જયારે ધોરણ-12 સાયન્સમાં આ વખતે 1.30 લાખ આસપાસ વિદ્યાથીૅઆે નાેંધાયા છે, જે ગત પરીક્ષામાં 1.35 લાખથી વધુ હતા. આ સિવાય ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા માટે અત્યારસુધી પાંચ લાખ જેટલા વિદ્યાથીૅઆે નાેંધાયા છે. જો કે, ધોરણ-10ના વિદ્યાથીૅઆેનું રજિસ્ટ્રેશન તા.10મી ડિસેમ્બર અને ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહ માટે તા.31 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેનાર હોવાથી આ આંકડો હજુ વધશે તેમ બાેર્ડના સૂત્રોએ ઉમેર્યું હતું. ગત પરીક્ષામાં ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહના 5.15 લાખથી વધુ વિદ્યાથીૅઆે નાેંધાયા હતા.

Go to Source
Author: kashyap