રાજયના પુરવઠા વિભાગ હસ્તકની અમદાવાદની અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા નિયંત્રક કચેરીના ઉચ્ચ અધિકારીઆે સહિતના તમામ કર્મચારીઆેની દિવાળીના તહેવારની મજા બગડે તેવો ઘાટ સજાૅયો છે. કારણ કે, સર્વરની ટેકનીકલ ખામીને લઇ શહેરની પુરવઠા કચેરીના કર્મચારીઆેનાે આેકટોબર માસનાે પગાર આજે પણ બેંક ખાતામાં જમા થઇ શકયો ન હતાે. જેને લઇ કર્મચારીઆે અને અધિકારવગૅમાં નારાજગી અને ઉદાસીનતાની લાગણી છવાઇ છે. રાજયના પુરવઠા વિભાગ હસ્તકની અમદાવાદની અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા નિયંત્રક કચેરીના ઉચ્ચ અધિકારીઆે સહિતના તમામ કર્મચારીઆેનાે પગાર આમ તાે સામાન્ય સંજોગાેમાં નિયમિત રીતે થઇ જતાે હોય છે પરંતુ આ વખતે ગાંધીનગરના સ્ટેટ કંટ્રાેલના સર્વરમાં ટેકનીકલ ખામી સજાૅતા અમદાવાની અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા નિયંત્રક કચેરીના કર્મચારીઆે-અધિકારીઆેનાે પગાર સલવાયો છે. હજુ સુધી આજે દિવાળીના આગલા દિવસ સુધી કર્મચારીઆેનાે પગાર ખાતામાં જમા થયો નથી, જેને લઇ કચેરીના કર્મચારીઆે-અધિકારીઆેમાં દિવાળીના તહેવાર ટાણે જ પગારની તંગી ઉભી થતાં નારાજગી અને ઉદાસીનતાની લાગણી ફેલાઇ છે. ખાસ કરીને પુરવઠા કચેરીના કર્મચારીઆે અને અધિકારીઆેના પરિવારજનાેની દિવાળીને લઇ ખરીદી સહિતના કામો અટવાઇ પડયા છે. જો કે, સરકારના સત્તાધીશો મોડે મોડે પણ કર્મચારીઆેનાે પગાર થઇ જાય અને તેમની દિવાળીની મજા બગડે નહી તેવા તમામ પ્રયાસાે કરી રહ્યાા છે.

Go to Source
Author: kashyap